Skivak Custom Publishing

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Formularz ogłoszenia:

DANE KONTAKTOWE


ZAŁĄCZNIKIPoniżej roku1–2 lat3 lata i więcej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w związku z przesłaniem swojej aplikacji, informujemy:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SKIVAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712, nr NIP 7831728297, zwana dalej: „Administratorem Danych”. Moższ się skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony Twoich danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres mailowy: biuro@skivak.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 61 625 61 15.

2. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce zamieszkania), dane dot. dotychczasowego zatrudnienia, zrealizowanych projektów, doświadczenia, umiejętności oraz pozostałe, dobrowolnie przez Ciebie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.


3. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu weryfikacji przesłanych nam dokumentów, bądź do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z ew. umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody czy sprzeciwu wobec przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Tobą a Administratorem Danych, w oparciu o Twoje dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).


Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych